Juvenilni idiopatski artritis (JIA)

JIA se manifestuje upalom jednog ili više zglobova koja traje duže od šest nedjelja, a zavisno od podtipa, mogu se javiti i povišena tjelesna temperatura i/ili osip, kožne promjene, kao i drugi simptomi. Postavljanje dijagnoze nekog od podtipova JIA bazira se na detaljnoj anamnezi, temeljnom pregledu, radiološkim pregledima i laboratorijskim nalazima.1–3

Sistemski JIA

Kod sistemskog JIA, osim upale zglobova, prisutna je i pulsirajuća povišena tjelesna temperatura, koja se javlja jednom ili dva puta dnevno, otprilike u isto vrijeme, prolazni osip, kao i upale drugih organa, koje se mogu javiti prije i tokom upale zglobova. 2, 3

Poliartikularni JIA

Kod poliartikularnog oblika JIA prisutna je upala pet i više zglobova u toku prvih pola godine trajanja bolesti, dok povišene tjelesne temperature nema.1, 2

Oligoartikularni JIA

Oligoartikularni JIA karakteriše upala manje od pet zglobova (vrlo često samo jednog zgloba) tokom prvih šest mjeseci od početka bolesti, kao i odsustvo sistemskih znakova.

Psorijazni artritis

Kod ovog oblika JIA uz artritis su prisutne i promjene na koži koje odgovaraju psorijazi. Psorijaza je oboljenje koje karakterišu kožne promjene koje se ljušte. Kod oko polovine oboljelih upala zglobova prethodi pojavi kožnih promjena.2, 3

Artritis udružen sa entezitisom

Kod ovog oblika JIA javljaju se periodi upala tetiva, ligamenata i enteza (mjesta na kojima se tetive pripajaju uz kost), praćenih jakim bolom.2

Nediferencirani artritis

Dijagnoza nediferenciranog artritisa postavlja se ako pacijent ima simptome na osnovu kojih ne može biti svrstan ni u jednu od gore nabrojanih kategrija ili simptome koji ga svrstavaju u više od jedne kategorije.2

Cilj liječenja JIA je kontrola upale zglobova, ublažavanje bola, sprečavanje deformiteta zglobova i poboljšanje pokretljivosti, kako bi se omogućio normalan rast i razvoj djece koja imaju JIA. Tretman JIA se zasniva na primjeni ljekova koji smanjuju upalu i na fizikalnoj terapiji, koja ima cilj da održi funkciju zglobova i spriječi nastanak njihovog deformiteta.3, 4

Reference:

  1. Cassidy JT, Petty RE. Chronic arthritis in childhood. Textbook of pediatric rheumatology. 4. izd. Philadelphia: W.B. Saunders; 2010

  2. Medscape. Juvenile Idiopathic Arthritis. https://emedicine.medscape.com/article/1007276-overview

    [Pristup juni 2019]

  3. Printo. Juvenilni idiopatski artritis. https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/RS/info/2/Juvenilni-idiopatski-artritis.

    [Pristup juni 2019]

  4. National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases. Juvenile Arthritis. http://www.niams.nih.gov/health_info/Juv_Arthritis/default.asp

    [Pristup juni 2019]

Juvenilni idiopatski artritis (JIA) je najčešće hronično reumatološko oboljenje kod djece i jedna od najčešćih hroničnih bolesti koje se javljaju u djetinjstvu. JIA nije jedinstvena bolest, već skup sličnih oboljenja nepoznatog uzroka, koja započinju u dječijem dobu (prije navršene 16. godine života).¹

Više slučajeva u reumatoloji

Više detalja o reumatoloji

please be aware that you are leaving this website.