Izjava o zaštiti privatnosti

Obavještenje o privatnosti
(„Obavještenje“)
Poslednja revizija: Septembar 2021.

Opšta izjava o privatnosti

U kompaniji Hoffman la Roche Ltd, Dio stranog društva Podgorica, Cetinjska 11, Podgorica („Roche“) posvećeni smo zaštiti vaših ličnih podataka. Ovo Obavještenje o privatnosti opisuje vrste ličnih podataka koje Roche može da prikuplja; način na koji Roche može da prikuplja, koristi ili dijeli vaše lične podatke; korake koje Roche preduzima kako bi zaštitio vaše lične podatke; i izbore koji su vam pruženi u vezi sa Rocheovim korišćenjem vaših ličnih podataka.

Ovo Obavještenje se odnosi samo na Roche internet stranice koje su povezane sa ovim Obavještenjem. Naše internet stranice takođe mogu da sadrže linkove ka internet stranicama trećih strana. Mi ne podržavamo i ne odgovaramo za sadržaj internet stranica ili resursa trećih strana, i naše Obavještenje o privatnosti se ne odnosi na bilo koje internet stranice koje nisu povezane sa Rocheom, čak i ako im pristupite putem linka na našoj internet stranici. Prije nego što date bilo kakvu informaciju, trebalo bi da pregledate pravila o privatnosti internet stranice treće strane.

Za potrebe ovog Obavještenja o privatnosti, „Lični podatak“ je svaka informacija na osnovu koje možete biti pojedinačno identifikovani, kako neposredno tako i posredno, uključujući, ali ne ograničavajući se na vaše ime, adresu, mejl adresu, i broj telefona.

Maloljetnici

Ova internet stranica nije dizajnirana ili namjenjena za korišćenje djeci mlađoj od 18 godina. Mi ne prikupljamo namjerno bilo kakve lične podatke na ovoj internet stranici od osoba mlađih od 168 godina bez prethodnog, provjerljivog pristanka roditelja ili staratelja. Roditelj ili staratelj može imati pravo da, na zahtjev, pregleda informacije koje su dobijene od strane djeteta i da zahtijeva njihovo brisanje. Štaviše, svi maloletnici treba da potraže dozvolu roditelja ili staratelja prije korišćenja ili objelodanjivanja bilo kojih ličnih podataka na ovoj internet stranici.

Identitet i kontakt podaci rukovaoca podataka

Rukovalac podataka je Hoffman la Roche Ltd, Dio stranog društva Podgorica, Cetinjska 11, Podgorica.

Možete da kontaktirate rukovaoca podataka putem pošte na adresu Cetinjska 11 81000 Podgorica, Crna Gora ili na mejl adresu [email protected]

Kako i zašto obrađujemo vaše lične podatke

Na ovoj internet stranici, možemo zahtevati vaše lične podatke. Primeri ličnih podataka koje možemo da sakupljamo, a koji vas neposredno identifikuju uključuju vaše ime, kontakt informacije, mejl adresu, i druge informacije u kombinaciji sa ovim identifikatorima. Takođe, možemo da prikupljamo određene lične podatke koje vas neposredno ne identifikuju po imenu, ali koji bi mogli biti korišćeni da se identifikuje da je određeni računar ili uređaj pristupio našoj internet stranici.

Vaše lične podatke obrađujemo na našim internet stranicama iz više razloga, uključujući:

 • Da odgovorimo na vaše zahtjeve ili upite;

 • Da personalizujemo vaše iskustvo;

 • Da izvršimo analize i odredimo karakteristike internet stranice;

 • Da pratimo i nadgledamo neželjene događaje i ostale aktivnosti koje se odnose na bezbjednost ljekova;

 • Da održavamo internet stranicu, uključujući bezbjednosne razloge;

 • Da postupamo u skladu sa zakonskim zahtjevima

Nekoliko mjesta na našoj internet stranici, uključujući ankete i registraciju, zahtijevaju lične podatke koje morate unijeti ako se odlučite da koristite te djelove internet stranice. Roche i njegovi poslovni partneri (kao što su pružaoci usluga ) prikupljaju ove podatke o vama samo ako nam ih vi dobrovoljno ustupite. Imajte na umu da vam određene mogućnosti ove internet stranice neće biti dostupne ako izaberete da ne pružite određene lične podatke. Svi lični podaci koje nam ostavite na našim internet stranicama biće korišćeni u skladu sa ovim Obavještenjem o privatnosti.

Više informacija o našim aktivnostima obrade ličnih podataka

Ova tabela detaljnije opisuje svaku aktivnost obrade ličnih podataka na internet stranici i pruža podatke o kategorijama podataka prikupljenih za svaku aktivnost isto kao i pravni osnov obrade ličnih podataka za svaku od ovih aktivnosti.

Naše internet stranice i onlajn izvori takođe prikupljaju druge osnovne podatke o vama koji vas ne mogu neposredno identifikovati, ali koji se mogu odnositi na vas ili uređaj koji koristite. Neke od ovih informacija koristimo da bismo omogućili pokretanje naših internet stranica, kao i da bismo saznali više o tome kako se koriste naše internet stranice i onlajn izvori ili da poboljšamo i upravljamo internet stranicom. Mi takođe koristimo ove podatke da bismo vam omogućili dostavljanje informacija prilagođenih vašim interesima i željama, o kojima zaključujemo na osnovu vašeg korišćenja internet stranice . Na primjer, možemo da prikupimo podatak o IP adresi koju vam je dodijelio Internet servis provajder. Ova adresa se može mijenjati svaki put kada se povežete na Internet („dinamička“ IP adresa) ili može ostati ista („statička“ IP adresa). U većini slučajeva ove informacije se prikupljaju automatski, radi naših poslovnih legitimnih interesa. U nekim jurisdikcijama, tražimo vašu saglasnost prije nego što prikupimo ovu informacije, u kom slučaju će vam se ponuditi izbor da li želite da dozvolite prikupljanje i upotrebu ove vrste informacija. Molimo vas pogledajte naše Obavještenje o kolačićima za više informacija.

Određeni internet pretraživači i drugi programi mogu se koristiti da daju znak o vašim preferencama Rocheu o tome da li i kako Roche ili treće strane mogu prikupljati informacije o vašim onlajn aktivnostima. Trenutno Roche ne odgovara na takve signale/zahtjeve.

Upotreba podataka za marketing

Ne prodajemo niti prenosimo vaše lične podatke nijednom nepovezanom entitetu za njihovu sopstvenu upotrebu u neposrednom marketingu, osim ako vam ne dostavimo jasno obaveštenje i ne dobijemo vašu izričitu saglasnost.

Primaoci vaših ličnih podataka

Možemo da dijelimo vaše lične podatke sa Rocheovim povezanim licima širom svijeta. Naša Roche povezana lica koristiće vaše lične podatke u iste svrhe kao i mi. Lista Rocheovih povezanih lica dostupna je u trenutnom godišnjem izvještaju koji se može naći u odeljku za „investitore“ naTakođe možemo da dijelimo vaše lične podatke sa trećim licima, kao što su naši pružaoci usluga, za sledeće svrhe:

Da sprovodimo tehničko održavanje naših internet stranica i drugih web platformi;

Da olakšamo spajanje, konsolidaciju, prenos kontrole ili drugu korporativnu reorganizaciju u kojoj Roche učestvuje, ili u skladu sa finansijskim aranžmanom koji je preduzeo Roche;

Da odgovorimo na odgovarajuće legitimne zahtjeve javnih organa, ili kada to zahtijevaju važeći zakoni, sudske naredbe ili vladini propisi; i

Tamo gdje je to potrebno za korporativne revizije ili za istraživanje ili reagovanje na žalbu ili bezbednosnu pretnju.

Svi lični podaci koje nam pružite prilikom korišćenja ove internet stranice mogu se prenijeti ili sačuvati na geografskoj lokaciji koja predviđa drugačija pravila o privatnosti od vaše zemlje porijekla. Ovo znači da vaši lični podaci mogu biti poslati u države sa manje restriktivnim zakonima o zaštiti podataka o ličnosti od zakona vaše države. Svaki takav prenos biće sproveden u skladu sa važećim zakonom.

Podatke možemo bez preduzimanja posebnih mjera iznositi u države-članice Konvencije Savjeta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka ili u države koje se nalaze na listi država za koje je Evropska komisija ustanovila da obezbjeđuju adekvatan stepen zaštite podataka o ličnosti. Ukoliko podatke budemo iznosili u druge države, primjenićemo posebne mjere zaštite (npr. zaključivanje ugovora o prenosu podataka, pribavljanje dozvole Agencije za zaštitu ličnih podataka, i sl.).

Prenos podataka unutar Roche grupe regulisan je ugovorima koji sadrže standardne EU ugovorne klauzule prema odlukama Evropske komisije od 27. decembra 2004. (2004/915 / EC) i 05. februara 2010. (C ( 2010) 593) kojima se konstituišu odgovarajuće i adekvatne zaštitne mjere za osiguranje poštovanja propisa o zaštiti podataka o ličnosti.

Dužina vremena u toku kojeg ćemo skladištiti vaše lične podatke razlikuje se u zavisnosti od svrhe za koju smo prikupili i od toga za[to obrađujemo vaše podatke. U većini slučajeva, podatke ćemo čuvati tri (3) godine nakon naše posljednje interakcije sa vama. Međutim, možemo da čuvamo vaše podatke i duži vremenski period ako zakon od nas zahtijeva da čuvamo vaše podatke.

Informacije o vašim pravima u vezi sa ličnim podacima

Obaveštavamo vas da imate određena prava u vezi sa upotrebom i obradom vaših ličnih podataka.

Imate sledeća prava u vezi sa vašim ličnim podacima:

 • Pravo da zatražite pristup ličnim podacima koje Roche ima o vama;

 • Pravo da dopunite ili ispravite bilo koje lični podatak koji je netačan ili nepotpun;

 • Pravo da zatražite kopiju vaših ličnih podataka u elektronskom obliku kako biste mogli da ih prosleđujete trećim licima, ili da zatražite da Roche direktno prenese vaše lične podatke još jednoj trećoj strani;

 • Pravo na prigovor na obradu vaših ličnih podataka u marketinške i druge svrhe;

 • Pravo na brisanje vaših ličnih podataka kada više nisu potrebni u svrhe za koje ste ih obezbedili, kao i pravo na ograničenje obrade vaših ličnih podataka do određene granice gde brisanje nije moguće.

Da biste iskoristili bilo koje od ovih prava, molimo kontaktirajte nas koristeći gore navedene informacije.

Ako se obrada podataka zasniva na pristanku, imajte na umu da imate pravo da u bilo kojem trenutku povučete svoj pristanak, ali da povlačenje vašeg pristanka ne utiče na zakonitost obrade podataka na osnovu pristanka prije njegovog povlačenja.

U slučaju da vjerujete ili imate utisak da obrada vaših podataka nije u skladu sa Zakonom, možete se obratiti Rocheovom licu za zaštitu podataka putem pošte na adresu Cetinjska 11 81000 Podgorica, Crna Gora ili na mejl adresuTakođe, imate pravo da se obratite nadležnom organu za zaštitu ličnih podatakai (Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore,Kralja Nikole 2, Podgorica, Crna Gora).

Roche i njegovi pružaoci usluga i saradnici preduzimaju razumne korake da zaštite lične podatke kojima pristupamo ili ih dobijamo putem ove internet stranice, od gubitka, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmjena ili uništavanja. Ipak, Roche ne garantuje za sigurnost vaših ličnihpodataka i odriče se, u najvećoj mjeri dozvoljenoj zakonom, pune odgovornosti i štete nastale gubitkom, zloupotrebom i neovlašćenim pristupom, otkrivanjem, izmjenama ili uništenjem. Preporučujemo da preduzmete sve dostupne mjere predostrožnosti za zaštitu ličnih podataka koje ostavljate na ovoj internet stranici.

Ažuriranja Obaveštenja o privatnosti

Povremeno možemo revidirati ovo Obavještenje. Bilo koje takve promjene ovog Obavještenja pojaviće se na ovoj stranici. Roche preporučuje da redovno pregledate ovo Obavještenje o privatnosti zbog mogu'ih promjena. Datum posljednje revizije ovog Obavještenja nalazi se na vrhu ovog Obavještenja.

Ukoliko imate neka pitanja ili nedoumice o zaštiti Vaše privatnosti na ovoj Web stranicimožete nas kontaktirati na:

Representative Office Podgorica
Cetinjska 11, The Capital Plaza
81000 Podgorica, Montenegro
Tel:

Fax: +382 20 241 873
E-mail:

Hoffmann-La Roche Ltd Representative Office Podgorica Cetinjska 11, The Capital Plaza 81000 Podgorica, Montenegro

KontaktU svijetulinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeO namaTerapijska područjaIstorijaPričeKarijereIzjava o zaštiti privatnostiPravna izjava