Podtipovi limfoma:
Znate li razliku?

Non-Hodgkin limfom (NHL) je karcinom krvi koji nastaje u bijelim krvnim ćelijama-limfocitima, koje su ključna komponenta imunog sistema.1
Postoji više od 60 različitih podtipova NHL,2 a oni se mogu klasifikovati kao indolentni (spororastući) i agresivni (brzorastući), zavisno od brzine napredovanja karcinoma.3 Dva najčešća tipa NHL-a, folikularni limfom (FL) i difuzni B-krupnoćelijski limfom (DLBCL), veoma se razlikuju prema tome kako, kada i gdje se razvijaju, kao i prema načinu na koji se tretiraju.

Koji su najčešći podtipovi NHL-a?

Pređite preko slike lijevo ili desno, zavisno od oboljenja, da biste pročitali odgovore
Folikularni limfom
Difuzni
B-krupnoćelijski limfom
Difuzni krupnoćelijski B limfom je najčešći agresivni limfom, koji se javlja kod 30% svih novodijagnostikovanih slučajeva NHL. U svijetu godišnje od ovog agresivnog limfoma oboli oko 150 000 osoba. 4,5
Folikularni limfom je najčešći oblik indolentnog lifmoma, koji se javlja kod 20% svih novodijagnostikovanih slučajeva NHL-a. Godišnje, u svijetu od ovog podtipa limfoma oboli oko 100 000 osoba. 4,5

Kako se ćelije karcinoma razlikuju između različitih podtipova limfoma?

Folikularni limfom
Difuzni
B-krupnoćelijski limfom
Difuzni B-krupnoćelijskii limfom se zove difuzni, jer su ćelije karcinoma raširene svuda unutar tumora, čime uništavaju normalnu strukturu limfnog čvora. 7
Folikularni limfom je tip B-ćelijskog limfoma. Zove se folikularni, jer se ćelije karcinoma grupišu u krugove unutar limfnih čvorova, poznate kao folikule. 6

Koliko brzo bolest napreduje?

Folikularni limfom
Difuzni
B-krupnoćelijski limfom
Difuzni B-krupnoćelijski limfom je okarakterisan kao agresivan, jer napreduje brzo i u slučaju da se terapija ne uključi odmah, ishod može biti smrtonosan. 9 U slučaju da se pacijentu sa DLBCL-om ne uključi odgovarajuća terapija, medijana preživljenja tog pacijenta je manja od jedne godine. 10
Folikularni limfom je indolentni NHL, što znači da napreduje sporo. Pacijenti sa folikularnim limfomom mogu živjeti godinama, i u slučaju da kod njih nisu prisutni simptomi oboljenja oni ne moraju zahtijevati terapiju odmah po uspostavljanju dijagnoze. 8

Kada se ova oboljenja dijagnostikuju?

Folikularni limfom
Difuzni
B-krupnoćelijski limfom
Usljed agresivne prirode DLBCL-a, simptomi ovog oboljenja, kao što su uvećanje limfnih čvorova postanu vidljivi rano. Kod oko 40% pacijenata ovo oboljenje se dijagnostiikuje u ranoj fazi, kada je i prognoza bolja. 9
Simptomi folikularnog limfoma se često pojavljuju postepeno, i često prođu neprimijećeni od strane pacijenata, što rezultuje tome da kod 80% pacijenata ova bolest bude dijagnostikovana u odmakloj fazi. 11

Kakav je tok ovih oboljenja?

Folikularni limfom
Difuzni
B-krupnoćelijski limfom
DLBCL odgovara na terapiju i 60% pacijenta bude izliječeno prvim tretmanom ovog oboljenja. 13 Pacijenti koji odgovore na tretman i kod kojih se ne javi progresija u toku dvije godine od tretmana, obično imaju sličan životni vijek kao zdrave osobe njihovih godina. Međutim, pacijenti kod kojih se ovo oboljenje javi ponovo, imaju loše ishode ponovnog tretmana i kratko preživljenje. 13,14
Iako većina pacijenta odgovori na početnu terapiju folikularnog limfoma, ovo oboljenje se obično vrati i postane teže za liječenje u odnosu na prethodno javljanje. 12 Folikularni limfom se može ponovo javiti čak i godinama nakon terapije koja je dovela do povlačenja oboljenja.

Šta je nezadovoljena medicinska potreba kod ovih oboljenja?

Folikularni limfom
Difuzni
B-krupnoćelijski limfom
Cilj terapije DLBCL-a je izlječenje. Nove terapijske opcije su potrebne kako bi se povećao procenat izliječenih pacijenata i unaprijedili dugotrajni ishodi liječenja pacijenata koji ne odgovore na inicijalnu terapiju. 16
Trenutno ne postoji lijek za folikularni limfom. Trenutni cilj liječenja ovog hematološkog maligniteta je produžiti period u kojem je pacijent u remisiji, odnosno u kojem je pacijent bez oboljenja. Da bi se unaprijedili dugotrajni ishodi liječenja, potrebne su terapijske opcije koje će osigurati minimiziranje simptoma i održavanje remisije kod oboljelih. 15

Dodatne informacije

Više o limfomima pronađite ovdje

Reference

  • 9. Medscape. Diffuse large cell lymphoma. [Internet; cited November 2018]. Available at: http://emedicine.medscape.com/article/202969-overview
  • 10. Rovira J et al. Prognosis of patients with diffuse large B cell lymphoma not reaching complete response or relapsing after frontline chemotherapy or immunochemotherapy. Ann Hematol. 2015; 94: 803–812.
  • 11. Salles GA. Clinical features, prognosis and treatment of follicular lymphoma. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2007; 1:216-225.
  • 12. Lymphoma Research Foundation. [Internet; cited November 2018]. Available at: https://www.lymphoma.org/aboutlymphoma/nhl/fl/relapsedfl/
  • 13. Maurer, MJ et al. Event-free survival at 24 months is a robust end point for disease-related outcome in diffuse large B-cell lymphoma treated with immunochemotherapy. J Clin Oncol. 2014; 32: 1066-73.
  • 14. Vaidya R & Witzig TE. Prognostic factors for diffuse large B-cell lymphoma in the R(X)CHOP era. Annals of Oncology 2014; 25:2124–2133.
  • 15. Fowler N. Role of Maintenance Rituximab (Rituxan) Therapy In the Treatment of Follicular Lymphoma. Pharmacy and Therapeutics; 2011; 36:590-598
  • 16. Dotan E, et al. Impact of rituximab (Rituxan) on the treatment of B-cell non-hodgkin’s lymphoma. Pharmacy and Therapeutics.2010;35:148-57.